W ostatnich tygodniach zrobiłem sporo zdjęć z pomocą obiektywu 50mm. Korzystam z obiektywów stałoogniskowych. Wcześniej robiłem zdjęcia obiektywem o ogniskowej 35. Postanowiłem znaleźć obiektyw pośredni. W ofercie znalazłem obiektyw 40mm. Pierwsze zdjęcia zachwyciły mnie. Fotografie wychodzą ostre na całej klatce, obiektyw ładnie odwzorowuje kolory. Przykładowe zdjęcia zamieszczam poniżej (For an English version of this post see below).

Obiektywy

Wybór obiektywów to wyzwanie i konieczność dla każdego fotografa. Przy zakupie aparatu proponuje nam się często obiektywy zmiennoogniskowe (tzw. zoom?y). Taki zestaw jest z reguły w dobrej cenie, co przy drogim aparacie nie jest dla kupującego bez znaczenia. Jednak po zrobieniu pierwszych zdjęć nierzadko następuje rozczarowanie ?uniwersalnym? obiektywem. Dlaczego? Wraz ze zmianą długości ogniskowej zmienia się też przysłona. W tej sytuacji zrobienie zdjęć w pomieszczeniach staje się trudne, trzeba je doświetlić lampą błyskową i / lub użyć stojaka.

Stałoogniskowe

Od wielu lat używam tylko obiektywów stałoogniskowych. Na ile to jest możliwe, staram się kupować jasne obiektywy. Mogę wtedy wykonywać zdjęcia w trudnych warunkach świetlnych, bez użycia lampy błyskowej. Sprawdza się to przede wszystkich w muzeach czy archiwach. Po uzyskaniu zgody na fotografowanie (nie wszędzie jest to możliwe), zdjęcia wykonane z pomocą takiego obiektywu bez problemu można potem poddać obróbce i wykorzystać do publikacji.

Czy używanie obiektywów stałoogniskowych jest wygodne? Można mieć wrażenie, że nie. Nasza torba powinna być wypełniona obiektywami o różnych ogniskowych. Nie ma takiej potrzeby. W torbie mam zwykle jeden dodatkowy obiektyw. Do zdjęć w plenerze wykorzystuję głównie obiektywy 28, 35 oraz 50 mm. Rzadziej korzystam z szerokokątnych czy tele. Teraz do mojego zestawu doszedł nowy obiektyw 40mm.

40mm

Znalezienie tego obiektywu nie było łatwe. W ofercie były ciemniejsze. Natomiast szukałem noktona 40mm 1:1.2. Okazało się, że jest do nabycia w komisie. Nie zastanawiałem się długo (sklep jest sprawdzony i godny polecenia). Przed kilkoma dniami otrzymałem nowy nabytek i od razu zrobiłem pierwsze zdjęcia.

Wykonaniem nie różni się od innych modeli tej firmy. Jest solidny, pierścienie działają bez zarzutu. Ponieważ nie korzystam z autofokusu (nie mam takiej możliwości), ma to znaczenie w manualnym ustawianiu. Mój aparat nie wykazuje tej ogniskowej w wizjerze, więc potrzebowałem nieco czasu, by przyzwyczaić się do wielkości kadru. Zdjęcia zrobiłem wieczorem na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Tylko dwa zdjęcia wyszły nieostre. Z pozostałych jestem zadowolony (zamieszczam 12 wybranych ujęć).

40 mm to z pewnością przydatny obiektyw, zniekształcenia są niewidoczne. Jest to bardzo dobry obiektyw do zdjęć ulicznych.

In recent weeks I have taken a lot of pictures with a 50mm lens. I used fixed focal length lenses. Previously, I had been taking pictures with a 35mm focal length. I decided to find an intermediate lens. In my offer I found a 40mm lens. The first pictures delighted me. Photographs came out sharp on the whole frame, the lens nicely reproduces colors. Example photos are listed below.

Objectives

Choosing lenses is a challenge and a must for any photographer. When buying a camera, we are often offered zoom lenses. Such a set is usually at a good price, which with an expensive camera is not insignificant for the buyer. However, after taking the first pictures, it is not uncommon for the „universal” lens to be disappointed. Why?  As the focal length changes, the aperture changes as well. In this situation, taking pictures indoors becomes difficult, you need to light them with a flash and/or use a stand.

Focused

For many years I have been using only fixed focal length lenses. As far as possible, I try to buy bright lenses. I can then take pictures in harsh lighting conditions without using flash. This is especially true in museums and archives. After obtaining permission to take pictures (it is not possible everywhere), the pictures taken with the use of such a lens can be easily processed and used for publication. Is it comfortable to use fixed focal lenses? You may have the impression that it is not. Our bag should be filled with lenses with different focal lengths. There is no need for it. I usually have one additional lens in the bag. For outdoor photography I use mainly 28, 35 and 50 mm lenses. I use wide-angle or telephoto lenses less often. Now a new 40mm lens has been added to my set.

40mm

Finding this lens was not easy. The offer was narrower. However, I was looking for a 40mm 1:1.2 nocton. It turned out that it was available from the commission. I didn’t think long (the shop is proven and worth recommending). A few days ago I received a new purchase and immediately took my first pictures. The workmanship does not differ from other models of this company. It is solid, the rings work flawlessly. Since I don’t use autofocus (I don’t have such a possibility), it matters in manual setting. My camera does not have this focal length in the viewfinder, so I needed some time to get used to the size of the frame. 

Photos were taken in the evening in Ostrów Tumski in Wrocław. Only two pictures were out of focus. I am satisfied with the rest (I put 12 selected shots).


40 mm is certainly a useful lens, distortions are invisible. It is a very good lens for street photography.

Newsletter

Zamawiając Newsletter, akceptujesz zasady opisane w Polityce prywatności. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

* Pole obowiązkowe